Vstúpte do podpory

Oznamy

Vážení zákazníci, ponúkame Vám spoluprácu v oblasti zabezpečenia Vašich počítačov na základe servisnej zmluvy. Pre viac informácii navšívte sekciu Ostatné-Dokumenty-Firemné dokumenty.
Skladačky

Reklama

Reklamný prúžok
Herkules 3.0 WIN - podvojné účtovníctvo
Najnovšia verzia obľúbeného účtovníckeho programu Herkules vám prináša nové, príjemnejšie užívateľské prostredie a rad ďalších noviniek.

 Popis informačného systému pre podvojné účtovníctvo - HERKULES 3.0 WIN

Informačný systém HERKULES je modulárny programový celok určený na vedenie podvojného účtovníctva a súvisiacich agend. Pozostáva z niekoľkých základných modulov, ktoré môžu byť ďalej rozširované množstvom špecializovaných modulov.
Vývoj informačného systému podvojného účtovníctva HERKULES prebieha kontinuálne od roku 1994, v súčasnosti sa ponúkajú dve, navzájom porovnateľné verzie a to HERKULES 3.0 WIN a HERKULES 2.6 DOS.

Základom filozofie informačného systému je previazanosť a jednoduchosť. Užívateľ je pri zadávaní účtovnej operácie vedený metódou „krok za krokom“ tak, aby čo najjednoduchšie pochopil a zadal aj veľmi komplikovanú účtovnú operáciu. Vzhľadom na to, že systém je často využívaný audítormi alebo firmami ktoré sa zaoberajú vedením účtovníctva, bolo počas jeho vývoja do neho zahrnuté niekoľko unikátnych postupov. Ako príklad môžeme uviesť tieto fakty:
 • je možné viesť viacero otvorených účtovných rokov zároveň (bez nutnosti uzatvárať účtovné knihy)
 • je možné zapisovať do jednotlivých evidencií zvlášť
 • pomocou modulu kontrolných programov sa dajú nájsť rozpory medzi pomocnými evidenciami a denníkom účtov
 • každá účtovná operácia je účtovaná v dvoch menách, pričom podvojné účtovníctvo - HERKULES udržuje na saldokontných položkách zvlášť kurz zúčtovania a odúčtovania, čoho výsledkom sú presné kurzové rozdiely
 • program umožňuje mazať zaúčtované položky s alebo bez previazania na ostatné evidencie a to bez obmedzenia
 • HERKULES ako jeden z mála vyznačuje tým, že je stavaný pre zákazníka bez vedomostí o účtovaní, jednotlivé moduly sú kompletne prepojené a zápis sa vykonáva len raz. Do súvisiacich evidencií program zapíše všetko automaticky.
 • program je overený a používaný v Slovenskej aj Českej republike a plne vyhovuje všetkým daňovým predpisom. Výstupy z programu sú veľmi prehľadné a na základe našich skúseností sú dobre prijímané audítormi aj daňovými úradmi pri prípadných kontrolách.
 • každý účtovný doklad má svoj výstup vo forme tzv. „košieľky“, určenej k zakladaniu do účtovných šanónov.
 • program obsahuje generátor zostáv pomocou ktorého sa môže nastavovať obsah aj forma zostavy každej evidencie
 • zostavy je možné posielať mailom v PDF forme, alebo jej údaje exportovať do súboru typu EXCEL

Podmienky prevádzkovania
Na beh informačného systému pre podvojné účtovníctvo HERKULES je potrebný operačný systém Windows firmy Microsoft a to vo verzii Windows 9x, ME, 2000, XP a Vista. Doporučovaný operačný systém je Windows XP alebo Windows Vista. Software nie je náročný na priestor na disku a ani na výkon počítača, dnes predávané počítače s rezervou spĺňajú podmienku spustenia a bezproblémového prevádzkovania informačného systému.

Informačný systém pre podvojné účtovníctvo - HERKULES existuje v dvoch rovnocenných verziách a to vo verzii pre DOS a vo verzii pre Windows. DOSová verzia beží bezproblémovo aj na aktuálnych desktopových operačných systémoch od Windows 9x/ME, cez Windows 2000, XP až po Windows Vista. Výber príslušnej verzie je na užívateľovi, dokonca je možný aj súčasný beh jednej verzie (platí pre štandardnú aj sieťovú verziu). DOSová verzia sa vyznačuje jednoduchosťou ovládania a prepracovaným, rokmi overeným interface, kým verzia pre Windows je vhodná pre aktuálne počítače, kde zaistí väčší výkon.

Okrem bežnej nesieťovej verzie podporuje HERKULES aj sieťovú súbežnú prácu užívateľov, pričom k behu potrebuje file server bežnými operačnými systémami od Windows, cez Novell až po dnes veľmi populárny Linux (s podporou SMB protokolu).
Prevádzka systému HERKULES je overená a funkčná v terminálovom prostredí Microsoft Terminal Services prípadne doplneného nadstavbou Citrix Metaframe Presentation Manager. Pre bezproblémovú prevádzku DOS verzie v predmetnom prostredí je v súčasnosti overený beh na platforme Windows 2000 Advanced Server – Terminal Services.

Modul Účtovníctvo (UCTO)

Okruh účtovníctva môže doporučujeme zaviesť ako prvý v rámci nábehu ekonomického systému. Poskytuje informácie o hospodárení organizácie ako celku a súčasne umožňuje sledovať ekonomické chovanie organizačných jednotiek firmy, včítane sledovania vzťahov účtovných dokladov k dani z pridanej hodnoty. Spracovanie prebieha v súlade s predpismi platnými pre spracovanie účtovnej evidencie a to súčasne vo dvoch menách, s presným sledovaním kurzových rozdielov. Modul je plne pripravený na prechod na EURO.

Účtovníctvo poskytuje:
 • hlavné knihy organizácie ( stavy a obraty účtov)
 • obratové predvahy ( pohyby na jednotlivých účtoch)
 • zoznamy účtovných dokladov so vzťahom k DPH - zoznamy sú rozdelené do kategórií podľa daňového hlásenia
 • výsledovky organizačných jednotiek ( výsledky hospodárenia pred zdanením, po zdanení, prevádzkový, finančný, mimoriadny, vnútropodnikový zisk)
 • ekonomické hodnotenie zákaziek
 • sledovanie pohybov na účtoch v dlhšom časovom horizonte
 • vedenie a údržba vlastnej účtovnej osnovy a pomocných číselníkov
 • výkaz ziskov a strát, súvaha, cash-flow
 • vedenie účtovníctva vo viacerých menách s presným sledovaním kurzových rozdielov
 • valutová pokladňa
 • všetky účtovné zostavy sa dajú tlačiť aj so spätnou splatnosťou
 • každá účtovná operácia, súvisiaca s ostatnými pomocnými evidenciami ( knihy faktúr, sa automaticky zapisuje do hlavnej knihy
 • možnosť sledovať ekonomiku firmy pomocou tzv. analytických kódov
 • styk s bankou, automatické zúčtovanie úhrad
 • obraty na účte sa dajú členiť podľa strediska, zákazky a kódu klienta

MODUL Evidencia majetku (XHIM)

Zahrňuje evidenciu majetku hmotného (HM), a nehmotného (NHM) a operatívne evidencie drobného inventáru. U HM a NHM je zaistený výpočet odpisov ako pre nákladové účtovníctvo ( podľa rozhodnutia organizácie), tak pre daňové účely ( podľa zákona o dani z príjmu).

Evidencie poskytujú:
 • viac druhov odpisov k položke majetku
 • možnosť upravovať odpisový plán každej položky majetku a meniť ho s platnosťou od konkrétneho roku
 • inventárne knihy, miestne zoznamy, osobné karty
 • výkazy prírastkové a úbytkové, zoznamy o opravách
 • prehľady cien a prehľady nákladových odpisov ( HM a NHM)
 • prehľady cien a prehľady daňových odpisov (HM a NHM)
 • odpisy pre účtovníctvo, automatické generovanie obratov (HM a NHM)

MODUL Skladová evidencia (SKLA)

Skladová evidencia je vedená v skutočných cenách obstarania metódou FIFO a je vedená s priamou naviazanosťou na účtovníctvo a ďalšie pomocné evidencie súvisiace s príjmom na sklad a spôsobom obstarania. Skladová evidencia zabezpečuje:
 • príjem a výdaj tovaru resp. materiálu
 • evidenciu skladových zásob, prehľady o stavoch zásob
 • prehľady výdajov, príjmov, skladových obratov
 • automatizované spracovanie všetkých dokladov skladu programu PREDAJNA.
 • Evidencia skladov je rozšírená o sklady polovýrobkov a hotových výrobkov. Pri prevode medzi skladmi sa určuje vydávaný sortiment a prijímaný ( napr. Vyrobený sortiment). Pri prevode je možné určiť ďalšie náklady spojené s výrobou. Tieto sa potom rozrátajú na konečný – prijímaný – sortiment. Celá operácia je programom automaticky zúčtovaná ako aktivácia ak cieľovým skladom je sklad polovýrobkov, alebo sklad hotových výrobkov. Tento modul je možné prispôsobiť zákazníkovým potrebám a nie je súčasťou základnej verzie programu.
 • vedenie konsignačných skladov na podsúvahových účtoch
 • výdaj na úž odoslanú faktúru, keď program vie aj neskorší výdaj zo skladu priradiť k už vystavenej faktúre a výdaj sa zároveň začlení aj do likvidačného dokladu faktúry

Základný systém zápisu do skladu je taký, že program sleduje zostatkové množstvo - line, Ďalej značným zjednodušením a sprehľadnením je to, že ak doklad súvisí so skladom, tak má zápis v evidencii príjemok. Okrem toho všetkého sú samozrejmosťou interaktívne zostavy výstupov ( podobne ako v ostatných evidenciách ), ktoré umožňujú výpis vybraných údajov vo vybranej forme. Takto je možné dostať zo skladovej evidencie údaje v požadovanom rozsahu a forme bez toho, aby sa musel upravovať program na výpisy zostáv. Výpis cez interaktívne zostavy umožňuje aj ich export do súboru typu EXCEL a je možné ich poslat mailov vo formáte PDF.

MODUL Fakturácia a knihy faktúr (FAKT)

Modul fakturácia je rozdelený na faktúry odberateľské a dodávateľské. Okrem týchto dvoch základných kníh má používateľ možnosť Výpočet a sledovanie DPH sa deje automatizovane. Umožňuje vystavovať cudzojazyčné faktúry v zahraničných menách, pri zúčtovaní v Sk. Modul fakturácia zabezpečuje tieto funkcie:
 • vystavenie faktúr odberateľom
 • priamy zápis ( do evidencie ) odberateľských faktúr vystavených inak, ako integrovanou fakturáciou
 • tlač prehľadov vystavených faktúr
 • prehľady pohľadávok a záväzkov v rôznych variantách
 • automatická tvorba podkladov pre vzájomné uznávanie pohľadávok a záväzkov, bilancia v rade kritérií, zoznamy dlžníkov
 • história priebehu úhrad faktúr

Kniha faktúr umožňuje podstatne jednoduchšie vedenie zložitých účtov ako 314, 324 a iných záväzkovo – pohľadávkových účtov. Okrem bežných dvoch analytických kníh (kniha došlých faktúr a kniha vyšlých faktúr) sú tu ďalej ešte štyri ďalšie knihy a to kniha ostatných pohľadávok, kniha iných záväzkov, kniha aktívnych a kniha pasívnych účtov. Každá z týchto kníh je podobne ako klasická evidencia kníh faktúr plne saldokontná a prepojená na denník účtov. Zároveň je možné spraviť tzv. komplexné saldokonto klienta. Z nových vlastností vyberáme:
 • možnosť tzv, interaktívneho saldokonta s možnosťou veľkého výberu spôsobov zobrazenia a výstupu. Jednoduché stanovovanie podmienok
 • interaktívne saldokonto okrem klasického výpisu poskytuje aj prehľad očakávaných úhrad v určenom období, či vývoj saldokonta ( úbytok/nárast ) medzi dvoma zdanými termínmi
 • komplexné saldokonto zo všetkých kníh, kde je vidieť celkový stav aktív a pasív a konečný zostatok vybraného klienta
 • sledovanie zvlášť kurzu zaúčtovania a úhrady faktúry
 • zápis aj bankového účtu kam pôjde úhrada za došlú faktúru priamo na položke faktúry, ktorá sa neskôr použije pri jej úhrade cez HOME BANKING
 • vyberanie košielok a rýchle saldokonto iba stlačením ENTER na položke knihy
 • prepojovacie účty už nie sú obmedzené len na konečný počet. Sami môžete určiť, aké účty patria do tej-ktorej knihy so syntetickým, alebo analytickým rozsahom sledovania
 • automaticky sa vystavia listy s odsúhlasením stavu pohľadávok na konci roka pre všetkých odberateľov, ktorí neuhradili svoje faktúry do konca roka a to s využitím prepojenia na Microsoft Office (formulár bude zadaný vo Worde a vypĺňaný programom, definuje si ho užívateľ programu)
 • program umožňuje vystavovanie upomienok
 • na konci roka je možné automaticky zúčtovať dohadné položky z kurzových rozdielov
 • pri zadávaní novej faktúry program zistí, či klient nemá evidované preddavky a ihneď po zúčtovaní faktúry ponúkne okamžité zúčtovanie jej úhrady z evidovaných preddavkov.

Väčšina obchodných firiem používa vo veľkej miere zápočty. Na tento účel sa vytvorila samostatná evidencia, kde sa tieto pripravujú a evidujú. Zároveň so zaevidovaním návrhu zápočtu sa umožní v prípade požiadavky vylúčenie uvedených faktúr zo zoznamu saldokonta a z prípravy úhrad faktúr cez HOME BANKING. V prípade realizácie navrhovaného zápočtu sa vykoná jeho kompletné automatické zúčtovanie. Pri príprave zápočtu sa umožní automaticky výber neuhradených a zatiaľ ani nezahrnutých faktúr do iných zápočtov FIFO metódou ( najprv sa zaradia najstaršie faktúry ) v celkovej hodnote zadanej pred výberom faktúr. Údaje o pripravovaných a realizovaných zápočtoch bude možné vyberať aj pri neskoršom vyhodnocovaní, hlavne pri tvorbe tzv. výkazov

Modul Číselníky (CISE)

Klasické číselníky sú doplnené o novú evidenciu členenia klientov. Ide tu o možnosť rozdelenia klientov do skupín a podľa nich neskôr vypisovať údaje v ostatných evidenciách ako je sklad, knihy faktúr, účtovníctvo, či iné údaje.

Modul Bezdokladový styk s bankou (BSBA)

Spolupracuje s externým programom HOME BANKING pre realizáciu bankových operácií cez telefónnu linku ( modem ) a to pre niekoľko bánk (ČSOB, Tatrabanka). Tento modul je vytvorený tak, aby po mesačnom používaní a priebežnom dopĺňaní údajov o bankových spojeniach klientov a opakujúcich sa položkách bola dosiahnutá minimálne 90 percentná úspešnosťou automatického zúčtovania všetkých položiek na bankovom výpise, vrátane prijatých úhrad.

Modul Kontrolné programy (KONT)

Kontrolujú korektnosť zápisov a účtovania vo všetkých moduloch. Výsledkom je výpis chybných zápisov v evidenciách faktúr, skladov a DPH, ktoré nesúhlasia s údajmi v denníku účtov.

Modul Analytické sledovanie (ANLT)

Analytický spôsob vedenia účtovníctva spočíva v tom, že v účtovnej osnove je zoznam základných syntetických účtov, ku ktorým sa pridáva tzv. doplnková analytika. Táto analytika nie je číselného charakteru, ako tomu bolo doteraz, ale sú to texty (maximálne 15 znakové), ktoré jednoznačne a veľmi prehľadne monitorujú účtovanie firmy. Týmto spôsobom sa môžu vyberať údaje podľa vlastných požiadaviek aj osobou, ktorá nie je po účtovnej stránke zdatná. Podobne je oveľa jednoduchšie vypĺňanie štatistických výkazov.
Okrem toho sa sleduje sa tzv. súvisiaci doklad, čo znamená, že napr. v prípade výpisu bankového dokladu je pri každej položke (ktorá súvisí s úhradou) vedený doklad a klient, ktorému sme poslali, alebo od ktorého sme prijali úhradu.
Základné členenie účtov je v troch rovinách: stredisko, zákazka a klient. Na základe definície tzv. „stromu analytiky“ program umožní omnoho vyšší komfort zadávania a oveľa lepšie možnosti sledovania nákladov alebo výnosov firmy.
Účtovné zostavy (hlavná kniha, výsledovka, obratová predvaha, cash-flow, súvaha, súpis operácií v denníku účtov za určené obdobie) sa tvoria interaktívne. To znamená, že užívateľ pred výpisom určí ako podrobne chce zostavu vytvoriť. Má možnosť nastavenia filtra údajov tak, aby sa napríklad vypisovali iba účty , ktorých analytika obsahuje určené kľúčové slovo. Povedzme, že ak budeme chcieť údaje iba o autách, potom zadáme kľúčové slovo „Auto“ a v zostave hlavnej knihy budú len obraty týkajúce sa áut - budeme tak mať skrátenú hlavnú knihu s kompletnými údajmi – položkami, kde sa v účtovaní objavilo príslušné kľúčové slovo. Napr. budeme vidieť objem investícií do automobilového parku, už uplatnené odpisy za autá, zostatky neuplatnených odpisov, stav záväzkov a pohľadávok za nákup a predaj áut, náklady na opravy, nákup PHM, poistenie, cestnú daň a iné sledované položky pri autách.
Tvorba výkazov prebieha formou výberu údajov zo základných účtovných zostáv, zo zostavy saldokonta, z evidencie zápočtov, zo skladovej evidencie a evidencie DPH. Program podá akúkoľvek informáciu o vybranej oblasti. Takto sa zobrazia a poprípade exportujú rôzne štatistické údaje a iné odborné ukazovatele fungovania firmy. Okrem účtovných zostáv sú takýmto spôsobom vyberané aj údaje z kníh faktúr a zo skladového hospodárstva. Ide o silný nástroj pre manažérov firiem, ktorý poskytuje prehľadné informácie zrozumiteľné aj osobe menej zdatnej v oblasti účtovania.

Modul odbyt (ODBT)

Modul ODBYT zabezpečuje nasledovné činnosti:
 • preberanie nových objednávok ON-LINE, kde obchodník preberá telefonicky objednávku na dodávku sortimentu.
 • okamžite po zadaní kódu odberateľa kontrolu jeho platobnej disciplíny na jeho starších faktúrach. Tak na začiatku príjmu novej objednávky dostane obchodník dôležité údaje o klientovi a buď pokračuje v zaevidovaní novej objednávky, alebo ju odmietne z dôvodu neschopnosti klienta splácať pohľadávky v dohodnutom termíne.
 • evidenciu „klasických“ predajných cien, ale aj evidenciu zmluvne dohodnutých cien. Takto potom program pri zadávaní objednávky informuje o aktuálnej predajnej cene ale automaticky ponúka dohodnutú cenu.
 • novo zaevidovanú objednávku sa zapíše do evidencie EXPEDÍCIE, kde sa objednaný tovar vyskladní a „posunie“ na fakturačné oddelenie.
 • iba na expedíciou potvrdený a vyskladnený sortiment pripravený na rozvoz dovolí fakturačnému oddeleniu vystaviť faktúru
 • autonómnu prácu obchodníka, neobmedzovanú neznalosťou účtovného pozadia.
 • zabezpečuje správne zúčtovanie od výdaja sortimentu až po vystavenie faktúry na základe nastavených parametrov programu. Umožňuje to obchodníkovi jednoduché sledovanie obchodov podľa vlastných potrieb pomocou interaktívnych výpisov, bez účtovných znalostí.
 • interaktívny a neobmedzený spôsob práce obchodníka a expedície s údajmi, umožňuje „hrať“ sa s obchodným prípadom, t.j. opravovať, mazať alebo dopĺňať doklad alebo doklady dovtedy, kým ich neodovzdá na učtáreň, ktorá jeho prebratím zablokuje akúkoľvek činnosť na daných dokladoch. Tým sa zabezpečí v akomkoľvek čase vždy konzistencia medzi obchodnou a účtovnou agendou, ktorú ďalej kontrolujú samostatné kontrolné programy
 • predávanie aj avizovaného tovaru, ktorý ešte nie je účtovne prijatý na sklad, v takomto prípade má však učtáreň dokonalý prehľad o takýchto transakciách
 • automatické sledovanie obchodov podľa komodít, prípadne iných druhov sledovania predaja sortimentu. Takéto sledovanie sa môže automaticky prenášať aj do účtovníctva a tak sledovať výnosy aj náklady po komoditách
 • objednávky na nákup tovaru a objednávky na jeho prepravu
 • príjem nakúpeného sortimentu na sklad expedície je realizovaný v cenách potvrdených zodpovednou osobou na oddelení odbytu. Skladník len potvrdzuje prijímané množstvo na určenej objednávke. Ak k objednávke sortimentu je pričlenená aj objednávka na dopravu, potom cena prijímaného sortimentu ( cena obstarania ) je automaticky povýšená aj o cenu za dopravu.

Modul MTZ (MTZ)

Modul MTZ zabezpečuje:
 • zaevidovanie objednávok na nákup materiálu a sledovanie ich ( aj čiastočného ) plnenia
 • zaevidovanie objednávok na prepravu nakupovaného materiálu
 • potvrdzovanie správnosti nákupných cien pracovníkom nákupu
 • jednoduchý príjem materiálu s potvrdenými cenami nákupcom, kde skladník po zadaní objednávky spravidla len potvrdzuje prijímané množstvo materiálu uvedenom na objednávke
 • pri príjme na sklad automatické povýšenie ceny obstarania o dopravu, ak bola k plnenej objednávke pripojená aj objednávka na dopravu
 • zabezpečuje zúčtovanie a zaevidovanie príjmu tak, aby následné zúčtovanie došlej faktúry bolo možné párovať na konkrétne príjemky a prípadné rozdiely automaticky účtovať na tzv. rozpúšťací účet nastavený v parametroch programu
 • prehľadné sledovanie plnenia objednávky od potvrdenia nákupných cien, cez príjemku na sklad až po zúčtovanie došlej faktúry. Takto pracovník nákupu vie v každej chvíli zistiť priebeh plnenia aj zúčtovania vybranej objednávky
 • interaktívne výpisy priebehu plnenia objednávok

Modul Výroby (VYRO)

Modul Výroba zabezpečuje:
 • evidenciu výrobných procesov, ktorých výroba prebieha, alebo už bola ukončená
 • priebežný denný výdaj materiálu do výroby na konkrétne výrobné procesy
 • denné zadávanie vykonaných prác buď na konkrétnych výrobných procesoch, alebo ostatných nevýrobných činnostiach
 • možnosť zadávania aj externých služieb podieľajúcich sa na výrobe niektorých výrobných procesov
 • denná aktivácia nedokončenej výroby
 • aktivácia hotovej výroby konkrétneho výrobného procesu
 • možnosť odoslania hotových výrobkov na oddelenie sledovania akosti a až po jeho „prepustení“ umožniť prevod hotových výrobkov na expedíciu
 • výpis „rodného listu“ výrobného procesu, kde je uvedený zoznam použitého materiálu ( aj s jeho šaržou, menom dodávateľa a dátumom príjmu na sklad MTZ ), zoznam pracovníkov s ich odpracovanými hodinami a zoznam použitých externých služieb. Tento „rodný list“ dokumentuje skutočné priame náklady na jeho výrobu

Modul Pokladňa ( POKL )

Modul POKLADŇA zabezpečuje:
 • vedenie pokladničnej knihy s príslušnými výpismi pohybov
 • vystavovanie príjmových a výdavkových dokladov
 • prácu v rôznych režimoch od jednoduchého zadávania vydávanej/prijímanej finančnej hodnoty, až po úplné účtovné vedenie podľa typu zodpovednej osoby pracujúcej s pokladňou
 • jednoduchý prenos údajov ( dokladov ) do účtovníctva
 • vedenie evidencie Pokladne mimo účtovného programu a neskorší prenos jej pohybov do účtovného programu s blokovaním možnosti duplicity

Modul Plánovanie ( PLAN )

Modul PLÁNOVANIE zabezpečuje:
 • evidenciu ročných plánovaných obratov vybraných účtov za určené obdobie
 • jednoduchý spôsob presunu ročného plánu obratov na mesačné plány s dôrazom na kontrolu neprekročenia ročného obratu
 • možnosť plánovania obratov vybraného účtu aj podľa iného kritéria ( napr. zodpovednej osoby ). Potom pri účtovaní takéhoto účtu bude program automaticky požadovať jeho zadanie
 • porovnanie plánu so skutočnosťou naúčtovanou v denníku účtov
 • plánovanie predaja hotových výrobkov
 • plán predaja tovaru
 • plán predaja materiálu a spotreby režijného materiálu
 • na základe plánu predaja hotových výrobkov, evidovaných noriem, limitných množstvách a výrobných dávok aktualizuje plán nákupu materiálu

Modul Zrkadlové sklady (ZSKL)

Modul ZRKADLOVÉ SKLADY umožňuje sledovať paralelne evidenciu skladových zásob klasického skladu vedeným metódou FIFO a skladom priameho výdaja. Preto je vhodný pre klientov, ktorí spracúvajú výrobu. Program je prepojený z externým výrobným programom od spoločnosti STEELSOFT.

Modul ZRKADLOVÉ SKLADY zabezpečuje
 • manuálne a automatické zadávanie príjmu z výrobného programu s možnosťou príjmu VCP ( cudzieho materiálu)
 • manuálne a automatické zadávanie výroby
 • výdaj a fakturáciu výroby klientovi
 • prevody medzi skladmi
 • prehľadne sledovanie výroby z klasických a výrobných skladov na čo slúži množstvo pomocných zostav


Modul Špedícia (SPED)

Modul ŠPEDÍCIA je priamo prepojený so samostatným produktom SPEDICIA a umožňuje automatické zúčtovanie došlých a vyšlých faktúr.

Modul ŠPEDÍCIA zabezpečuje:
 • automatické zaúčtovanie došlej a vyšlej bežnej a zbernej faktúry
 • predbežnú uzávierku nezúčtovaných údajov špedičného program, čím ma firma prehľadnejší prehľad o prepravách
 • výpočet marže preprav za sledované obdobie
 • kontrolu zúčtovaných údajov
 
Adresa Adresa

INVER® s.r.o.
Hutnícka 1 (4. posch.)
Košice 040 01
Kontakt Kontakt

Telefón: 055/7999111-3
Fax: 055/7999111
E-mail: kontaktný formulár
Otváracie hodiny Otváracie hodiny

Po-Pi: 8:00-16:00
So-Ne: zatvorené
Mapa Mapa

Kde nás nájdete?
Pozri na mape.